V.‎ Orosul din 1756 al primirii ereticilor prin botez (neabrogat)

http://www.apologeticum.ro/2011/01/cum-ii-primim-pe-catolici-la-ortodoxie-hotarare-a-patriarhilor-ortodocsi-din-anul-1755-botezul-ereticilor-nu-este-valid/, sâmbătă, 5 iulie 2014.

Orosul Sfintei Biserici a lui Hristos, care întărește Sfântul Botez dat de la Dumnezeu, dar leapădă botezurile ereticilor care se fac în alt chip[1]

Dintre multele mijloace prin care ne învrednicim de mântuire și care se succed și se leagă unul de altul ca o scară (fiindcă toate privesc către același țel) cel dintâi este Botezul, cel predat de Dumnezeu sfințiților apostoli, de vreme ce fără el celelalte sunt nelucrătoare.

căci trebuia neapărat ca, de vreme ce cea dintâi naștere îl aduce pe om în viața aceasta muritoare, să fie găsită o altă naștere și un chip [de naștere] mai tainic care să nu-și aibă începutul în stricăciune, nici să se sfârșească în stricăciune, prin care să ne fie cu putință a urma lui Iisus Hristos, Întemeietorul mântuirii noastre. Că apa botezului cea din colimvitră are rolul de pântece, și naștere primește cel născut, cum zice Gură de Aur[2]; iar Duhul Care se pogoară în apă are rolul lui Dumnezeu, Care plăsmuiește fătul; și după cum Acela, după punerea în mormânt, a treia zi a revenit la viață, tot așa, cei ce cred, fiind cufundați în apă, în loc de pământ, prin cele trei cufundari închipuisesc în sine harul învierii cel de a treia zi, apa fiind sfințită prin pogorârea Preasfântului Duh, așa încât trupul să fie luminat prin apa văzută, iar sufletul să ia sfințire prin Duhul cel nevăzut. Căci după cum apa dintr-o oală se împărtășește de căldura focului, așa și apa din colimvitră, prin lucrarea Duhului, se preface în putere dumnezeiască, curățind și învrednicind de înfiere pe cei astfel botezați, dar pe cei inițiați [botezați] în alt chip arătându-i necurați și întunecați în loc de curați și înfiați.

Așadar, pentru că deja mai înainte cu trei ani s-a ridicat problema dacă sunt primite botezurile ereticilor care vin la noi [la ortodoxie], săvârșite în afara predaniei sfinților Apostoli și dumnezeieștilor Părinți și în afara obiceiului și rânduielii Bisericii sobornicești și apostolești, noi, prin dumnezeiasca mila fiind crescuți în Biserica Ortodoxă și urmând canoanelor sfințiților Apostoli și dumnezeieștilor Părinți, și cunoscând că Biserica noastră sfântă, sobornicească și apostolească este singura și unica [Biserică], și [la fel] Tainele Ei, prin urmare și dumnezeiescul Botez, primim tainele ereticilor, câte sunt săvârșite nu precum Duhul Sfânt a rânduit sfințiților Apostoli și precum Biserica lui Hristos face pana astăzi, ci fiind găselnițe [invenții] ale oamenilor stricați[le primim deci] ca întrutotul neobișnuite și le știm străine de întreaga predanie apostolică, și de aceea le lepădam prin hotărâre obștească. Si pe cei dintre ei care vin la noi îi primim ca nesfințiți și nebotezați, urmând Domnului nostru Iisus Hristos, Care a poruncit ucenicilor Lui „să boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Mt. 28: 19), și sfințiților și dumnezeieștilor Apostoli, care rânduiesc a-i boteza pe cei ce vin [la credință] prin trei afundări și ridicări, și la fiecare afundare a chema un nume din Sfânta Treime[3], și sfințitului și întocmai cu apostolii Dionisie, care zice:

De trei ori se afundă în colimvitra care conține apă sfințită și ulei sfințit cel care vine [la credință], fiind el gol de orice vesmânt, și chemând întreitul ipostas al dumnezeieștii fericiri, și îndată cel botezat e pecetluit cu preadumnezeiescul Mir și se face părtaș de preasfințita Euharistie[4].

[Urmăm] și Sfintelor Sinoade ecumenice II[5] si V-VI[6], care rânduiesc ca cei ce nu sunt botezați prin trei afundări și ridicări și nu cheamă la fiecare afundare un nume din dumnezeieștile ipostasuri, ci sunt în alt oarecare chip botezați, când vin la ortodoxie, să fie primiți ca nebotezați.

Așadar, urmând și noi acestor dumnezeiești și sfințite rânduieli, socotim lepădate și neprimite botezurile ereticilor, ca unele ce sunt în afară și străine de apostolica dumnezeiasca rânduială și ca ape fără folos, după cum zic sfințitul Ambrozie și marele Atanasie, și nedând nicio sfințire celor ce le primesc, și nefolosind cu nimic la curățirea păcatelor. Iar pe cei dintre ei, botezați nu prin afundare, îi primim ca nebotezați când vin la credința ortodoxă, și fără nicio primejduire îi botezăm[7], potrivit canoanelor apostolice și sinodale prin care se întărește foarte mult sfântă apostoleasca și soborniceasca Biserică a lui Hristos, maica de obște a noastră a tuturor. Și pe baza acestei decizii și hotărâri obștești pecetluim acest oros al nostru, care este în acord cu rânduielile apostolice și sinodale, întărindu-l prin semnăturile noastre.

[Dat] în anul mântuirii 1756 Chiril, cu mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Constantinopolului, noua Romă, și patriarh ecumenic;

Matei, cu mila lui Dumnezeu, papă și patriarh al marii cetăți a Alexandriei și judecător al lumii[8];

Partenie, cu mila lui Dumnezeu, patriarh al sfintei cetăți a Ierusalimului și al întregii Palestine.

[1] Traducere după I. Karmires, Monumentele dogmatice și simbolice ale soborniceștii Biserici ortodoxe, Atena, 1952, pp 989-991.

[2] Comentariu la Ioan, Omilia 26, PG 59, 153.

[3] Canon 50 apostolic.

[4] Despre ierarhia bisericească II, 7.

[5] Canon 7.

[6] Canon 95.

[7] Canoanele bisericești, sub aspră pedeapsă, interzic rebotezarea celui o dată botezat ( 47 apostolic).

[8] Probabil e vorba de o titulatură administrativă.

Reamintim faptul ca papistașii au furat termenul de “catolic”, pozând acum în “biserică universală”

De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu (In. 3: 5);

Pr. Alexandru Anastasiu

V.‎ Orosul din 1756 al primirii ereticilor prin botez (neabrogat)

Lasă un răspuns

Derulează în sus
Alegeți valuta
RON Leu românesc
%d blogeri au apreciat: